Paulig kafijas pupiņu loterija veikalos RIMI ir noslēgusies!

16.1.2017

Loterija ir noslēgusies! Paldies visiem, kas saviem ikdienas kafijas brīžiem izvēlas Paulig kafijas pupiņas un īpaši apsveicam tos, kas laimējuši balvas!

Laimētāju sarakstu iespējams aplūkot www.rimi.lv sadaļā Akcijas un loterijas:

http://www.rimi.lv/akcijas/loterijas-davanas/noslegusies-paulig-kafijas-...

 

 

Loterijas atļaujas Nr. 4221.

Ar pilniem akcijas noteikumiem iepazīsties šeit:

 

Loterijas

“Paulig kafijas pupiņu loterija”

noteikumi.

 

1.      PRECES IZPLATĪTĀJS:

1.1.   AS “Paulig Coffee Estonia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 10139785, juridiskā adrese: Harjumaa, Tallinn, A. H. Tammsaare tee 118d, Mustamäe linnaosa, 12918, Igaunija.

2.      LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

2.1.   SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050, Latvija.

3.      LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

3.1.   Loterija notiek veikalu tīkla RIMI veikalos visā Latvijas teritorijā.

4.      LOTERIJAS NORISES LAIKS:

4.1.   Loterijas norises laiks ir no 2017. gada 17. janvāra līdz 2017. gada 15. februārim.

5.      BALVU FONDS:

5.1.   Balvu fondā ietilpst:

5.1.1.      1 (viens) kafijas aparāts Jura ENA Micro 90;

5.1.2.      28 (divdesmit astoņi) Paulig kafijas komplekti. Katrs kafijas komplekts sastāv no:

5.1.2.1.  Paulig Presidentti Espresso kafijas pupiņu iepakojuma, 1 kg;

5.1.2.2.  Paulig Presidentti Original Strong kafijas pupiņu iepakojuma, 1 kg.

5.2.   Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 1136,25 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit seši eiro, 25 eiro centi).

6.      PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1.   Loterijā var piedalīties visi “Mans Rimi” klienta kartes lietotāji

6.2.   Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2017. gada 17. janvāra līdz 2017. gada 13. februārim, jebkurā no veikalu tīkla RIMI veikaliem jāiegādājas 1 (viens) Paulig 1 kg kafijas pupiņu iepakojums, norēķinoties par pirkumu, jāizmanto “Mans Rimi” klienta karte:

6.2.1.      Presidentti Espresso 1 kg kafijas pupiņas;

6.2.2.      Presidentti Original Strong 1 kg kafijas pupiņas;

6.2.3.      Paulig Classic 1 kg kafijas pupiņas;

6.2.4.      Paulig Arabica 1 kg kafijas pupiņas;

6.2.5.      Paulig Arabica Dark 1 kg kafijas pupiņas;

6.2.6.      Paulig Espresso Originale 1 kg kafijas pupiņas.

6.3.   Pēc loterijas produktu iegādes, pirkuma brīdī, izmantojot “Mans Rimi” karti, dalībnieks bez maksas automātiski tiek reģistrēts loterijai.

6.4.   Ja klienta karte loterijas laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad kartes lietotājam jāpiesakās jaunai klienta kartei, zvanot 80000180 vai rakstot uz info.lv@rimibaltic.com. Dalība loterijā netiek pārnesta uz jauno karti.

6.5.   Ja klients nevēlas piedalīties loterijā, viņam ir iespēja atteikties no dalības, sūtot “Mans Rimi” klienta kartes numuru, vārdu un uzvārdu uz info.lv@rimibaltic.com.

6.6.   Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu, kura norēķinu brīdī tiek izmantota “Mans Rimi” klienta karte.

6.7.   Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē.

6.8.   Loterijas organizators neatbild par:

6.8.1.      Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;

6.8.2.      Sekām, kas radušās nepareizas “Mans Rimi” klienta kartes izmantošanas vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm.

7.      PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1.     Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 4’000 (četri tūkstoši) dalībnieku, kas, izmantojot 6. punktā norādīto veidu, reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti:

7.1.1.      1 (viens) laimētājs, kurš saņems kafijas aparātu Jura ENA Micro 90;

7.1.2.      28 (divdesmit astoņi) laimētāji, kuri katrs saņems 1 (vienu) Paulig kafijas komplektu.

8.      DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1.     Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāveic 6. punktā norādītās darbības.

8.2.     “Mans Rimi” klienta kartes maksa ir 1,00 EUR (viens eiro, 00 eiro centi).

8.3.     Papildus izdevumi par dalību loterijā dalībniekam nav.

9.      PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:

9.1.     Dalībnieks var pieteikties loterijai 6. punktā norādītājā veidā no 2017. gada 17. janvāra līdz 2017. gada 13. februārim.

10.  LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

10.1.     Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.

10.2.     Laimētāji tiks noteikti 2017. gada 14. februārī plkst. 15:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

10.3.   Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

11.  LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

11.1.   Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.rimi.lv/akcijas un http://www.paulig.lv 2017. gada 15. februārī.

12.  LAIMESTA SAŅEMŠANA:

12.1.   Lai saņemtu izlozes balvu, laimējušajai personai līdz 2017. gada 03. martam darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00 jāierodas SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot laimējušo “Mans Rimi” klienta karti un personu apliecinošu dokumentu.

12.2.   Balvas pēc 2017. gada 03. marta vairs netiks izsniegtas.

12.3.   Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2017. gada 03.  martam, paliek preču izplatītāja AS “Paulig Coffee Estonia” īpašumā.

13.  PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

13.1.   Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 10. martam, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” Šķūņu ielā 6-5, Rīga, LV-1050, rakstisku iesniegumu.

13.2.    Visas pretenzijas tiks izskatītas un Loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

14.  DALĪBAS AIZLIEGUMS:

14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Paulig Coffee Latvia”, AS “Paulig Coffee Estonia” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki.

14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja AS “Paulig Coffee Estonia” īpašumā.

15.  NOBEIGUMA NOTEIKUMI:

15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, tiks publicēti mājas lapā www.rimi.lv/akcijas un www.paulig.lv.

 

Back to top